Literary Skills

  ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆ!

ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆ!  ಬಾತ್ರು ಭಾವವ ಬೆಳೆಸುವ ಶಾಲೆ!

ನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೆರೆದಿಡೋ ಶಾಲೆ ! ಮುನ್ನುಡಿ ಕಲಿಸುವ

ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆ! ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಪೈನ್ ಶಾಲೆ  ||ನಮ್ಮಯ||

 

ಎಂಟು ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಹರಡಲಿ ಶಾಲೆ!

ಪಕ್ಕದ ನಾದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಯ ಶಾಲೆ!

ಎಲ್ಲರ ಊರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಯ ಶಾಲೆ!

ನಾಡು ಗಡಿಯನುದಾಟಲಿ ಶಾಲೆ! ||ನಮ್ಮಯ||

 

ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ! ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆವಿದ್ಯಾದಾನ!

ಭಿನ್ನತೆ ಇದ್ದರೂ ಅನ್ಯತೆ ಇರದ ವಿಭಿನ್ನಶಾಲೆ!

ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಿಸಿ, ಮಿತ್ರವೃಂದವಬೆಳೆಸಿ!

ಜ್ಞಾನ ಬಂಡಾರವ ಗಳಿಸುವ ಶಾಲೆ!||ನಮ್ಮಯ ||

 

ಮಾನವ ಮೂರ್ತಿಯ ಕೆತ್ತುವ ಶಾಲೆ !

ಜೀವನ ಕಲೆಯನುರೂಪಿಸೊ ಶಾಲೆ! ||ನಮ್ಮಯ ||

ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ .ಎ.ಸ್.

ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು.!

ಅವಳೆ ನಮ್ಮಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು.!

ಹತ್ತು ವರ್ಷಧ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಗಳು

ಹತ್ತುವಳು ಅವಳತ್ತುವಳು ದಿಟ್ಟನೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುವಳು

ಹತ್ತುವಳು ಅವಳತ್ತುವಳು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡವ ಹತ್ತುವಳು

ಹತ್ತುವಳು ಅವಳತ್ತುವಳು ಎತ್ತರದಕ್ಕೆತ್ತರಕೆ ಹತ್ತುವಳು

ಹತ್ತುತ ಹತ್ತುತ ಮುಟ್ಟುವಳು  ಉನ್ನತ ಉತ್ತುಂಗವ ಮುತ್ತಟ್ಟುವಳು.

ಹತ್ತುವರ್ಷದ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಿವಳು ಅಲ್ಪೈನ್ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರಲಿ ಮಿಂಚಿಹಳು !

ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪದ್ಮಾಕ���ಷಿ .ಎ.ಸ್

 


 Graduation Day

  “Explore the indigenous knowledge and adapt it in the modern context to make your life more challenging and rewarding,” was the personal advice given by the Dy. Registrar of Rajiv Gandhi University of Health and Science, as the Chief Guest on the occasion of Graduation day in Alpine Public School, held on 7th Feb’16.

 In the course of his graduation day address Dr. Vasanth Shetty stressed that “the uniqueness, the individuality, and the life experience molds us into fascinating beings and we only need to embrace that to challenge ourselves to delve into the deepest resources of our hearts to cultivate an atmosphere of understanding, acceptance, tolerance, and compassion”.

The formal march of the graduates was led by the Chairman of the school Mr. Kabeer S A, Vice Chairman Mr. Rasheed and the Principal of the school Ms. Jaya Shastry.

 Mr. Kabeer in his address asked the students to step out of their comfort zone and be challenged with something unfamiliar and unaccustomed, such that they realize their capacity to go beyond the horizons.

 The day began with the Academic excellence awards followed by the candle light and Graduation Song. This emotional scene had all the parents stand up for their wards achievement and accomplishments.

 Such motivating words and support by the Parents made this day a memorable one for all those present on the occasion.

 Date: 15.02.16                                                               Vrithi L (Std-X)


 

VISIT TO LALBAGH

The students of grade 3, went on a field trip to Lalbagh botanical garden on 20th August 2015. The activity was a part of CEE (Centre for Environment Education) project, wherein the students are learning about ‘Biodiversity’.

The students observed variety of plant like herbs, shrubs, creepers, climbers and huge trees. The variation in kinds of flowers and patterns of leaves was very well understood by them.

Environment is an important part of our lives. We need to take care of this rich biodiversity. The students collected few wrappers, thrown by some visitors and put it in the dustbins over there.

In order to develop the idea of sustenance, the botanical park has been equipped with dustbins made out of wooden tree trunks and rocks, instead of plastic bins. Even water conservation was a highlighting feature, as the plants are watered there by drip irrigation method. This helps in providing optimum water to plants and also saves water.

Students also observed the different imitations of monument and creative objects, all made out of beautiful flowers. The oldest Pine tree, which is 164 years old and old white silk cotton tree, 200 years old, were the key attraction for students. Students even observed the beautiful glass house. They even understood the concept of green house. Students interacted with the gardeners over there and found out that there are nearly 1,854 species of plants in Lalbagh. The collection of the plants has made it a versatile treasure house of plants.

The trip was very educative for the students and it helped them to know a lot about our rich plant kingdom.


Independence Day Celebrations

Alpine Public School in Bikasipura, celebrated the 69th Independence Day with utmost joy and happiness The students presented skits and a dance performance to mark the significance of the day in a citizen’s life. Chief Guest of the day was Mr. Kiran Kumar , a motivational speaker who  addressed the function and said that there was a need of good leaders in the country and that the students should come forward and make the most out of the opportunities in life. He recalled leader’s pre Independence and post Independence and brought out significant issues on why they should be remembered.

The national spirit of gaiety, pride and hope was raised during the cultural programs and for a better future. Alpine ensures that the spirit and hope is renewed each year and students move on with more societal values imbibed in them.

18.8.15                                                                          Yogalakshmi (Std-X)

 


Alpinians in Vidhana Soudha

On Friday the 11th Aug’15, Alpinians visited Vidhana Soudha located as the seat of the state legislature of Karnataka. The architecture, symbols, pillars across the building was a feast to our eyes as we descended on the second most extravagant building after the White House and also to learn the working of the assemblies.

It has been constructed in a style sometimes described as Mysore Neo-Dravidian, and incorporates elements of Indo-Saracenic and Dravidian styles. The construction was completed in 1956 and ‘n’ number of resolutions has been passed over here by great leaders..

The heavily guarded building was observed at every nook and corner and we did not forget to look up to see the beautiful carvings on the ceiling too. We walked past the Ministers cabin and the Assembly hall and learnt the manner of the proceedings.

Politics could have been a far thought in an Alpinians mind until this day but the walk across this structure has surely made us rethink on our careers.

Date:12.08.15                                                                                      Myna A (Std-X)


ಕನಸುಗಾರ ಕಲಾಂ

ನಿಜಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಇಟ್ಟು ,

ರೋಗಿಗಳ ವೇದನೆ ಕಂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ ,

ಮೂರೇವಾರದ ಸತತ ಶ್ರಮದಲಿ .

ಮೂರೂಕಿಲೋಗ್ರಾ೦ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಆಯಿತು ಬರೀ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಂ !

ರೋಗಿಗಳ ಕಣ್ಣಲಿ ಹೊರಟಿತು ಆನಂದ

ತುಂಬಿ ಬಂದಿತು ವೈದ್ಯರ ಹೃದಯ

ಇಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ?

ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಜಿ  ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಬ್ಧುಲ್ ಕಲಾಂ  !

ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಂಡನು ಬಾಲಕನು

ತಾನೂ ಹಾರುವ ಕನಸನು ಕಂಡನು

ಈ ಕನಸುಗಾರನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾದನು

ರಾಕೆಟ್,ಕ್ಷಿಪಣಿ ,ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಗಗನದೆತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಭಾರತವನು !

ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಗಗಳ ಹೆಸರಲಿ

ಬರೆದನು ತನ್ನಯ ಆತ್ಮ ಕಥನದಲಿ

ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಗುಟ್ಟು

“ಮಕ್ಕಳೇ ಕನಸು ಕಾಣಿರಿ” ಕನಸುಗಳೇ ಆಲೋಚನೆಗಳು,ಕೃತಿ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಫಲ !

ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ ,ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ,ಭಾರತ ರತ್ನ

ಕಲಾ೦ ನ ಸಾಧನೆ ಹಲವಾರು,

ಮರೆಯಾದ ಕಲಾಂ ಜನ್ಮದಿನವನು

ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು , ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನವ !

ಅಧ್ಬುತ ಕಲಗಾರ ! ಅಬ್ಧುಲ್ ಕಲಾಂಗೆ !

ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗೆ !

ಅಲ್ಪೈನೆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ

ನಮನ ,ನಮನ, ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ನಮನ!

ಪದ್ಮ���ಕ್ಷಿ .ಎಸ್

                                           ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕಿ .


 

An unforgettable trip to Mysore

We the students of Std- V were taken to Mysore on Monday the 15th of December, 2014.  Mysore, also known as Mysuru, is the third largest city in the state of Karnataka, India, which served as the capital city of Mysore Princely kingdom for nearly six centuries, from 1399 until 1947. Mysore is noted for its palaces, including the Mysore Palace, and for the festivities that take place during the Dasara festival when the city receives a large number of tourists.

We started very early in the morning at around 6 a.m. and our joy knew no bounds. We were all eager and our enthusiasm never dropped till the end of the day. We had breakfast in Mandya and continued our journey and reached Mysore at 10 o’ clock. We first visited St Philominas church that has a relic of the 3rd century St. Philomena preserved in a catacomb in below the main altar. The Church is also famous for its 175 feet high spires.  . It was truly a calm and quiet place. Our next place of visit was the zoological park. Spread over a huge acres of land, it houses many animals. To name a few…. the giraffe, zebras, lions, tigers, monkeys, peacocks.

From the zoo we  moved straight to the Mysore Palace. We enjoyed the exquisite paintings, carvings and the golden throne. Lastly we went to the Chamundi Hills. It is the temple of goddess Chamundeshwari. We spent some time there and enjoyed the panoramic view from the hill top. It was now time for us to start our journey back home and we returned to Bangalore carrying back with us loads and loads of memories to share with our family and friends.

Indushree (Std-V)


Grameen Camp

Alpine  had organized a picnic to the students of Std-III & IV on Friday the 12th of December, 2014 to “GRAMEENA CAMP” near Nelamangala. A perfect place for one to have fun and frolic and at the same time enjoy the traditional games.

We reached around 10 in the morning and thoroughly enjoyed the ride in the bus. The ambience was something worth watching. A typical village outlook made us feel we were in a village. Soon we were divided into groups and each group members were given different colour bands to distinguish ourselves from the other groups. After breakfast, we played lagori(lingocha), catapult and various other games.

Next we tried churning buttermilk, using pounding sticks and some of us made wooden dolls. We enjoyed sowing ragi seeds. Students also enjoyed pottery; tractor ride and swinging from branch of a tree to another almost like the monkeys. We relished sumptuous ‘n’ mouthwatering South Indian Food—— We realized only at 4 o’ clock that the fun had ended and we had to return back …. It was truly a memorable picnic.

                                                                                                                        Vrishank (Std-IV)


Report  On Maths Workshop

A fun-filled workshop on Maths by Ms. Revathy was conducted for students of Std IV on 16th December 2014 to mark the celebrations of Shri Ramanujan”s birthAnniversary.  Her activities instilled thinking in our children.  She explained how to total a lengthy arithmetic expression easily using Carl Gauss”s method.  Students even worked out a word problem using this method.

 


 

Books – Our Best friends

“Books are a man’s best friend”. They’re with us when one feels lonely. Books play a very important role in our lives, guiding and helping us in various aspects of life all the time while giving us overwhelming joy.

There are a variety of books for one to choose from. A number of options for one to adventure in.  Be it Fiction, classics, non-fiction, romantic, comics, the list goes on and on. Each author has his/her own and unique style of writing. He may write the book from his perception (in the form of a character) in the way Rick Riordan has written The Percy Jackson Series, or in a second person’s point of view like in the Harry Potter Series by JK Rowling. It can also be in the type of a diary or journal which is used in the very popular “Diary of a Wimpy Kid” Series.

Fiction is one of the most admired types of books, in my opinion. These books have a vast amount of imagination, creativity and the capability to take you inside its very own world where almost anything is possible, which is one of the reasons why it is so popular.

Never the less, Non-Fiction books are not that different. The stories in these books are based on the real world. You don’t drift away to an imaginary world but you are anchored to reality, and yet, the book gives you the familiarity of being closer to that book. These books make you wise and the writing styles in these books are just wonderful.

But, Classics are the ultimate source of enjoyment and delight if you really adore dramatic flairs, screaming, crying, perfect storms, unexpected twists and an impeccable style of writing. To name a few – Romeo Juliet, Tempest, Great expectations, The merchant of Venice and Christmas Carol. The form of English used in these books, the information obtained about the culture and society of that era, the dressing style! It surely makes one to crave for more and more. All in All books are just awesome!

But I’ve got to say, Fiction is the king of books. The author makes the impossible possible and charms his readers with his thoughts and originality, making them believe, for a moment, that the story is real.

Some must-reads:- The Divergent Series, The Chronicles of Narnia, The Hunger Games Trilogy, The Percy Jackson Series, The Lord of The Rings, The Fault in Our Stars and The Mortal Instruments.

Nayana (Std-VIII)

 


 

MY FATHER–MY HERO

You’re the light

That lightens me up.

You’re the soul,

That gives me joy.

You are none other than

My father!!

All the fathers are Superhero’s;

But my father is the

Superman of the world!!

Do not mistake my father

Cause he is the joy giver of

My heart.

You’re my ‘Hero’ you’re my ‘Dad’

You’re my secret never to

Be told.

Angela (VI)